Rifles

KR-9 Rifle

$1,249.00

KR-9 SBR

$1,349.00
Shotguns Rifles Pistols
KS-12 FDE Shotgun
KS-12 ODG Shotgun
KS-12T ODG Shotgun
Magazines
KS-12 MAG5
KS-12 MAG10
KR-9 MAG30